Czasowy aspekt obiektywnego przypisania skutku w: Czas i jego znaczenie w prawie karnym, red. J. Warylewski, Gdańsk 2010