Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 29 października 2012 r., I KZP 12/12 (Zeszyty Prawnicze BAS 2012, nr 4)