Pojęcie rzeczywistego (faktycznego) pozbawienia wolności w przepisach prawa karnego w: Współczesne oblicze prawa karnego, prawa wykroczeń, kryminologii i polityki kryminalnej. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Violetcie Konarskiej-Wrzosek, red. J. Bojarski, N. Daśko, J. Lachowski, T. Oczkowski, A. Ziółkowska, Warszawa 2023
W kierunku autonomicznej wykładni pojęcia szkody majątkowej na gruncie art. 296 Kodeksu karnego w: Prawo karne gospodarcze. Księga jubileuszowa profesora Zbigniewa Ćwiąkalskiego, red. P. Kardas, M. Małecki, W. Wróbel, Kraków 2023
Komentarz do art. 194-196 w: Kodeks karny. Część szczególna. Tom II. Komentarz. Art. 117-221, red. M. Królikowski, R. Zawłocki, Warszawa 2023
Zatrzymanie (pozbawienie wolności) cudzoziemców przez Straż Graniczną (Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych 2022, nr 3-4)
Konieczne trzęsienie ziemi w orzecznictwie sądów karnych w: Gazeta Prawna 26.01.2023 r.
Ograniczenia praw i wolności konstytucyjnych oraz praw pacjenta w związku z wystąpieniem zagrożenia epidemicznego, Palestra 6/2020