W kierunku autonomicznej wykładni pojęcia szkody majątkowej na gruncie art. 296 Kodeksu karnego w: Prawo karne gospodarcze. Księga jubileuszowa profesora Zbigniewa Ćwiąkalskiego, red. P. Kardas, M. Małecki, W. Wróbel, Kraków 2023